Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Moet u het 2e ziektejaar nog steeds tot 100% aanvullen?

logo BTT LBV

Moet u het 2e ziektejaar van uw personeel nog steeds tot 100% aanvullen? NIET als u valt onder de eigen CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek. Sterker nog: al na 26 weken daalt die verplichte aanvulling tot 90% en elke 26 weken daarna weer met 10% tot 70% in de vierde periode van 26 weken. Maar alleen als uw tandtechnisch laboratorium lid is van de Branchevereging Tandtechniek. 

2e ziektejaar cao voor leden Branchevereniging Tandtechniek

Historie

Op 1 maart 2004 wordt de Wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte van kracht waarmee de oorspronkelijke verplichting (maart 1996) aan de werkgever om een werknemer gedurende maximaal 52 weken 70% van het loon uit te betalen verlengd tot 104 weken.

Het is 5 november 2004 als de in de Stichting van de Arbeid vertegenwoordigde centrale organisaties van werkgevers en werknemers – waaronder vakbonden CNV, MHP (inmiddels VCP waar De Unie bij is aangesloten) en FNV een verklaring ondertekenen waarin letterlijk staat geschreven:

(…) komen in dat licht mede namens de bij hen aangesloten leden overeen dat:

1. het gewenst is dat (….)

2. over aanvulling van de wettelijke loondoorbetaling van 70% tijdens het eerste en tweede ziektejaar op decentraal niveau open overleg zal plaatsvinden, in samenhang met het gestelde onder (1). De vormgeving daarvan zal afgestemd worden op de effecten op preventie, re-integratie, participatie en inkomensbescherming. De totale ziektegelduitkering aan de werknemer zal over de twee ziektejaren tezamen gemeten niet meer dan 170% van het laatst verdiende loon bedragen.

Dit laat onverlet de mogelijkheid om aanvullende specifieke arbeidsvoorwaardelijke afspraken te maken ter stimulering van (versnelde) re-integratie en participatie-effecten.

Toch bovenwettelijke aanvulling
De inkt van deze verklaring is bij wijze van spreken nog niet droog als in de eerst volgende cao in de tandtechniek in 2005 – in weerwil van deze verklaring – het tweede ziektejaar toch bovenwettelijk tot 100% wordt aangevuld. Dat zulks ook beslist niet de bedoeling was blijkt uit een brief van de Minister van Sociale Zaken die jaren later – in 2016 – inzake de loondoorbetaling bij ziekte. Minister L.F. Asscher schrijft namelijk:

‘Hiernaast ben ik met sociale partners in gesprek om de bovenwettelijke aanvullingen bij loondoorbetaling te beperken conform de met sociale partners gemaakte afspraken in het Najaarsakkoord 2004.Hierin is afgesproken om, gerekend over de eerste twee ziektejaren, in beginsel niet meer dan 170% van het loon door te betalen in geval van ziekte en arbeidsongeschiktheid.’

 

Kleine(re) werkgever de dupe
Dat de tandtechnische branche in 2005 instemde met een dergelijke aanvulling lijkt een bewijs dat tandtechnische ondernemers destijds niet te beroerd waren om werknemers mee te laten profiteren als het goed ging in de branche, hoewel vooral uit de hoek van de kleine(re) werkgever hierbij wel vraagtekens werden gezet. Logisch, want daar drukt een dergelijke last natuurlijk veel meer dan bij een lab met heel veel personeel. Natuurlijk kan dit risico worden afgedekt met het afsluiten van een verzekering. Maar de praktijk is dat hiervoor jaarlijks een flinke premiebetaling opgehoest moet worden. Een premie die bovendien fors stijgt als een werkgever onverhoopt van die verzekering gebruik moet maken.

Te royale regeling
Het is niet verwonderlijk dat juist uit die hoek de klachten komen over deze in hun ogen – en kennelijk ook die van de Minister van Sociale Zaken – te royale regeling. Een groep die goed vertegenwoordigt is bij de Branchevereniging Tandtechniek en dat is dan ook de reden dat het afschaffen van deze 100% aanvulling in het tweede ziektejaar – waarvan ook nooit de bedoeling was dat die er zou komen – de inzet wordt van de Branchevereniging Tandtechniek bij de cao-onderhandelingen. Andere werkgeverspartijen onderschrijven met de mond deze insteek ook maar geven als het er op aankomt keer op keer niet thuis ongeacht wat hun achterban hiervan vindt.

Voet bij stuk
Met zo’n halfslachtige houding van de andere werkgeverspartijen valt het de vakbonden geen eens kwalijk te nemen dat ze niet stonden te springen om die 100% aanvulling in het tweede ziektejaar terug te draaien. Waarom zouden ze? De Branchevereniging Tandtechniek houdt wel voet bij stuk en eist dat terugdraaiing onderdeel is van welke nieuwe branche brede cao dan ook. Die cao komt er niet.

Eigen cao voor leden BTT
Pas na 4 jaar zonder cao sluit de Branchevereniging Tandtechniek een eigen  cao voor uitsluitend de laboratoria aangesloten bij de Branchevereniging Tandtechniek. Op die voet is inmiddels met vakbond LBV de derde eigen cao voor leden afgesloten. Het zal niet verbazen dat het tot 100% doorbetalen in het tweede ziektejaar daar geen onderdeel van uitmaakt. In de eigen cao voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek is gekozen om te werken met een staffel bij de ziekte-uitkering. Een systeem dat bijvoorbeeld ook bij de huisartsen gehanteerd wordt.

Aflopend percentage uitkering bij ziekte
In de cao voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek wordt het loon de eerste 26 weken tot 100% aangevuld, de tweede 26 weken tot 90%, de derde 26 weken tot 80% en de vierde 26 weken tot 70%.

Afwijkende opzegtermijn
Sinds 2018 kent de eigen cao voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek een afwijkende opzegtermijn. Zo zijn de termijnen voor werknemers en werkgevers gelijkgeschakeld: één maand voor werknemers en werkgevers bij een arbeidscontract tot 2 jaar en twee maanden voor werknemers en werkgevers bij arbeidscontracten die langer dan 2 jaar geduurd hebben.

Wachtdag vanaf 3e ziekmelding
Ook kent de eigen cao voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek een wachtdagenregeling vanaf de derde ziektemelding, met een maximum van 6 wachtdagen.

Einde straf/bonus-dag
Tegelijkertijd wordt de straf/bonus-dag bij geen ziekte in het afgelopen kalenderjaar afgeschaft.

Langere termijn terugbetalen opleidingskosten
Een investering in nieuw personeel door deze naar de opleiding te sturen is waardevol. Daarom kent de eigen cao standaard een langere termijn met betrekking tot de verplichting tot de terugbetaling van opleidingskosten na het afronden van een BBL-opleiding IVT aan de DHTA. Niet 1 jaar en 1 dag, maar 3 jaar volgens een afbouwmethode.

Pensioenpremieverdeling
De eigen cao voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek kent ook een eerlijker pensioenpremieverdeling. Voor de gezamenlijke OP-premie/AP-premie tot 27% wordt 2/3 voldaan door de werkgever en 1/3 kan de werkgever op het loon van de werknemer inhouden. Te betalen premies boven 27% worden volgens de verdeling 50/50 voldaan).

Conclusie
Uitsluitend als u lid bent van de Branchevereniging Tandtechniek valt uw laboratorium onder de eigen cao voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek en hoeft u dus –afgezien van een enkele uitzondering - niet langer tot 100% aan te vullen in het tweede ziektejaar. Sterker nog: al na 26 weken daalt die verplichte aanvulling tot 90%.

Ook de CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek kunnen toepassen? 
In de tandtechnische branche is al enige tijd geen sprake meer van een Algemeen Verbindend Verklaarde CAO die van toepassing is op alle tandtechnische bedrijven. Welke CAO op uw lab van toepassing is, is afhankelijk van het antwoord op de vraag of uw laboratorium is aangesloten bij een organisatie die in staat is om een CAO af te sluiten. Een simpele verklaring van een organisatie dat een CAO van toepassing is, is niet altijd adequaat. 

Wilt u niet voor verassingen komen te staan met betrekking tot de toepasselijkheid van een CAO op de bij u werkzame tandtechnici? Maak dan gebruik van onderstaand contactformulier en wij informeren u nader over de toepasselijkheid.

Vraagformulier welke CAO is van toepassing?

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
Vindt u het als werkgever in de tandtechnische branche ook belangrijk dat uw werknemers onder een eigen leden-CAO vallen? Maar bent u nog niet aangesloten bij de Branchevereniging Tandtechniek? Klik dan hier om vrijblijvend nadere informatie over de voordelen van de eigen leden-CAO en de vele voordelen van het lidmaatschap van de Branchevereniging Tandtechniek aan te vragen.