Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

BBL Tandtechniek niet ingekort, BOL Tandtechniek wel

12 maart 2012 - De stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)  volgt het pleidooi van de Branchevereniging Tandtechniek om de opleidingsduur van de BBL opleiding tandtechniek niet in te korten van vier tot drie jaar. Dit valt te lezen in het advies dat op verzoek van de Minister van Onderwijs is opgesteld door de Thema-adviescommissie Kwalificeren en Examineren van de SBB.

De minister zal het advies in haar uiteindelijke besluitvorming zwaar laten meewegen. De BBL-variant van de opleiding tandtechniek is verreweg het populairst, van de andere variant is de afgelopen jaren slechts zeer beperkt gebruik gemaakt.

Opleidingsduur voorheen 5 jaar
De opleidingsduur van de opleiding tandtechniek was – in tegenstelling tot vele andere opleidingen -  voor 1995 vijf jaar. Sinds de inkorting van het reguliere deel tot 4 jaar is er altijd een mogelijkheid aangeboden om via contractonderwijs een vijfde leerjaar te volgen.

Markt vraagt geen verkorting
De marktwerking is voor dergelijke opleidingen altijd belangrijk. Dit leidt ertoe dat branches zelf om verkorting vragen waar dit mogelijk is. Bij de tandtechniek is dit juist niet het geval. Sterker nog: er is sinds 2000 zelfs de mogelijkheid om een zesde leerjaar te volgen. Dit heeft ondermeer te maken met het ambachtelijke karakter van de opleiding: hoe meer handwerk, hoe langer de opleiding.

Vakinhoudelijke uren
Het aantal ambachtelijke uren in de opleiding staat al onder druk door de toename van overstijgende vakken als Nederlands, rekenen en Engels. Er is geen ruimte om het aantal vakinhoudelijke uren nog verder terug te brengen.

Kennis tandtechniek hard nodig
Binnen de tandheelkundestudie wordt het aandeel tandtechniek steeds verder teruggebracht. Dus zal de toekomstige tandarts de tandtechnicus vaker om advies vragen bij de behandeling en worden de eisen die aan de tandtechnicus worden gesteld groter. Deze tendens blijkt ook uit het bij punt 2 reeds genoemde zesde leerjaar dat specifiek ingaat op de taakdelegatie door de tandarts aan de tandtechnicus.

Aansluiting tandheelkunde
De opleiding Tandheelkunde gaat juist van een opleidingsduur van vijf naar zes jaar. Om de opleidingskloof tussen de tandarts en de tandtechnicus waar steeds vaker taken aan gedelegeerd moeten worden niet te groot laten worden is het noodzakelijk dat het opleidingsniveau van de tandtechnicus minimaal op peil blijft en zelfs op een hoger peil moet komen.

Samenwerking tandarts
Er is sprake van een omslag waarbij de tandarts vaker een beroep doet op de deskundigheid van de tandtechnicus en er meer samenwerking tussen tandartsen en tandtechnici plaatsvindt. Daardoor krijgt de tandtechnicus steeds meer te maken met taakdifferentiatie en worden steeds vaker werkzaamheden gedelegeerd aan de tandtechnicus. Er wordt dus meer van de tandtechnicus verwacht.

Nieuwe ontwikkelingen
De komende tijd zal de dentale – en zeker de tandtechnische – branche in het teken staan van de vele technologische innovaties. Zowel de basale kennis als het incorporeren  van nieuwe ontwikkelingen in het lesprogramma zijn hierbij essentieel.

Internationale concurrentie
Om de internationale concurrentie aan te kunnen moet de Nederlandse tandtechniek van hoog niveau zijn. Een goede opleiding is hierbij essentieel. Daar komt bij dat de meeste tandtechnische opleidingen in het buitenland een opleidingsduur kennen van vier of vijf jaar.

Aanpassing kwalificatiestructuur
Naast de opleidingsduur wil het Ministerie van Onderwijs ook het mes zetten in het aantal kwalificaties dat het onderwijs kent. Deze kwalificaties beschrijven de diploma-eisen en zijn gebaseerd op beroepscompetentieprofielen die de beroepsuitoefening door een ervaren beroepsbeoefenaar omschrijven. Het is de bedoeling om voor 2013 te komen met een herziene kwalificatiestructuur met ‘substantieel minder kwalificaties’.

Ook hier heeft de Minister overigens aangegeven dat de kleinschalige specialistische beroepen aparte aandacht verdienen. Het tandtechnische vak bestaat voor veruit het grootste deel uit werkzaamheden die uniek zijn voor dit beroep en kent daarom zijn eigen toegespitste opleiding. De Branchevereniging Tandtechniek is daarom van mening dat het belangrijk is dat de tandtechniek zijn eigen plek binnen de kwalificatiestructuur behoudt.

Klik hier om meer te lezen over de opleiding tandtechniek.

Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Branchevereniging Tandtechniek via info@bvtandtechniek.nl of bel 030-6915754.