Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Einde reverse charge-facturen van Dentsply Sirona?

Fiscale Zaken


Update 21 september 2023 - Het secretariaat van de Branchevereniging Tandtechniek ontving een kopie van een schrijven van Dentsply Sirona Europe GmbH met als onderwerp van dit emailbericht 'Belangrijke informatie inzake facturatie'. Dit onderwerp wordt in het bericht zelf ook nog eens met kapitale letters herhaald. 

Het betreft de aanpassing van de afzender per 1 oktober 2023 van de facturen. Die wijzigt van Dentsply Sirona Europe GmbH met een Oostenrijks bankrekeningnummer naar Dentsply Sirona Benelux bv met een Nederlands bankrekeningnummer.

Het lijkt erop dat het bedrijf lering heeft getrokken uit de hele - door de Branchevereniging Tandtechniek aangekaarte - kwestie met betrekking tot de volstrekt onduidelijke 'reverse charge'-facturen waardoor tandtechnisch ondernemers en tandartspraktijken zonder dat zij zich ervan bewust waren opgezadeld werden met de verplichting een btw-administratie te voeren en btw-aangifte te doen (en btw af te dragen).

De Branchevereniging Tandtechniek gaat ervan uit dat de aangekondigde aanpassing als gevolg heeft dat de tandtechnisch ondernemer niet langer verplicht tot het voeren van een btw-administratie en het zelfstandig afdragen van de btw. Hierover is navraag gedaan bij Dentsply Sirona en zodra we hierover nader bericht krijgen informeren wij u uiteraard nader.

Hieronder treft u voor de volledigheid het hele 'reverse charge'-facturen dossier aan. 

NB: dit bericht stond reeds eerder gepubliceerd in de gratis verenigingsapp BV Tandtechiek voor leden. Heeft u deze App al op uw smartphone? Klik hier voor meer info en aanvragen

*********


Update 16 december 2022 - Inmiddels is er een schriftelijke reactie ontvangen van Dentsply Sirona op de gezamenlijke brief van de KNMT en de Branchevereniging Tandtechniek. 

Klik hier om verder te lezen

Update 20 september 2022 - Overleg met KNMT inzake Dossier Dentsply Sirona 

Klik hier om verder te lezen.
(Tevens gepubliceerd in de verenigingsapp. Deze nog niet op uw smartphone? Stuur een e-mail naar info@bvtandtechniek.nl). 

Update 11 augustus 2022 - Kopie informatiebrief Dentsply Sirona inmiddels in bezit secretariaat - contact met KNMT over 'reverse charge-facturen dossier'. 

De opvallende weigering van Dentsply Sirona om een kopie van de informatiebrief die destijds naar alle klanten is gezonden te verstrekken noopte de Branchevereniging Tandtechniek ertoe hierbij de hulp van de leden in te roepen door een concept schrijven te verstrekken waarmee een kopie van de brief kon worden aangevraagd bij Dentsply Sirona. 
Zoals tijdens de afgelopen Algemene Vergadering aan de orde is gekomen is het bewuste schrijven inmiddels ontvangen. 

De inhoud van de bewuste brief die medio maart 2019 naar alle afnemers is verzonden geeft mogelijk de ware reden van de weigering om deze brief te verstrekken aan. Over het verleggen van de btw, laat staan de consequenties die dit heeft voor de ontvanger van de 'reverse charge'-facturen wordt namelijk met geen woord gerept. Afgezien van het antwoordformulier in de bijlage waarin gevraagd wordt naar het btw-nummer van de afnemer, komt het hele woord 'btw' in de brief zelfs niet voor. 

Check uw Dentsply Sirona facturen vanaf april 2019! 
Na de diverse publicaties in het wekelijkse digitale E-bulletin en op deze site en de aandacht in de mei/juni-editie van het Tandtechnisch Magazine hebben zowel de KNMT en de ONT deze maand aandacht geschonken aan het verleggen van de BTW door buitenlandse leveranciers. Helaas wordt niet specifiek opgeroepen om juist de facturen van Dentsply Sirona over de periode vanaf april 2019 tot nu toe te checken op het voorkomen van de termen 'reverse charge' (waarmee bedoeld is een verwijzing naar de btw-verlegd regeling te geven). 

Dit terwijl juist is gebleken dat velen - doordat ook het Nederlandse adres van de leverancier (of beter: het adres van de 'Fiscal Representative') op de factuur is vermeld - in de veronderstelling leven dat het hier om een Nederlandse factuur gaat. 

Contact met KNMT 
Tevens is - conform hetgeen is besproken in de afgelopen Algemene Vergadering - contact gezocht met de KNMT inzake het dossier 'reverse charge' met als doel de mogelijkheid te onderzoeken om gezamenlijk op te trekken. Update 10 juni 2022 - Dentsply Sirona Benelux BV weigert informatiebrief te verstrekken - conceptbrief om zelf aan te vragen beschikbaar

Dentsply Sirona Benelux BV heeft de Branchevereniging Tandtechniek desgevraagd laten weten dat het alle klanten destijds per brief heeft geïnformeerd over het voornemen haar verkoopactiviteiten in één entiteit te bundelen.
Hierbij zou zijn vermeld dat facturering per 1 april 2019 plaatsvindt door Dentsply Sirona Europe GmbH, in plaats van door Dentsply Sirona Benelux BV. 

Weigering
Het verzoek van de Branchevereniging Tandtechniek om een kopie van dit schrijven te verstrekken is echter door Dentsply Sirona Benelux BV geweigerd. Als reden werd gegeven dat Dentsply Sirona Benelux BV dit soort communicatie naar haar klanten als vertrouwelijke informatie beschouwd in de relatie tussen leverancier en klant. Wat er vertrouwelijk is aan een bericht dat volgens Dentsply Sirona Benelux BV zelf naar al haar klanten is gestuurd met betrekking tot de bundeling van verkoopactiviteiten in één entiteit ontgaat de Branchevereniging Tandtechniek. De bewuste informatieverstrekking door Dentsply Sirona blijft echter relevant, al was het alleen al voor het voorkomen van dergelijke situaties in de toekomst. Door de weigering van Dentsply Sirona Benelux BV zit er niets anders op dan dat afnemers zelf een kopie van het bewuste schrijven opvragen. Een concept-schrijven is door het secretariaat van de Branchevereniging Tandtechniek opgesteld.

Klik hier om het concept-schrijven inzake het opvragen van de informatie-brief bij Dentsply Sirona aan te vragen

Update 20 mei 2022 - Dossier 'Reverse charge'-facturen: btw-aangifte doen en betalen noodzakelijk? - Is er een drempelbedag-regeling van toepassing? - Claim op Dentsply Sirona mogelijk? - Aanvragen coulancebrief

- Inmiddels is er een inventarisatie gemaakt van de antwoorden die zijn ontvangen op de diverse vragen die aan verschillende accountants zijn voorgelegd inzake de zogenaamde 'reverse charge'-facturen van Dentsply Sirona.

Alle op dit moment relevante issues: is btw-aangifte doen en betalen noodzakelijk? Is er een drempelbedrag-regeling van toepassing, is er een claim op Dentsply Sirona mogelijk? en andere kwesties komen aan bod in het artikel 'Reverse charge-facturen ontvangen van Dentsply Sirona - wat nu?, BTW-aangifte doen en betalen noodzakelijk? - Is er een drempelbedrag-regeling van toepassing?'

Klik hier om het artikel 'Reverse charge-facturen ontvangen van Dentsply Sirona - wat nu?, BTW-aangifte doen en betalen noodzakelijk? - Is er een drempelbedrag-regeling van toepassing?'

Klik hier om de in het artikel genoemde 'coulance brief' aan te vragen


Eerdere berichtgeving: 

Update 11 mei 2022 - Hieronder de schriftelijke reactie van de financiele afdeling van Dentsply Sirona op de door de Branchevereniging Tandtechniek gestelde vragen. De Branchevereniging Tandtechniek ontving de tip dat tandtechnisch ondernemers mogelijk gebruik kunnen maken van een regeling waarbij tot aan een drempelbedrag geen btw-aangifte gedaan hoeft te worden. Onduidelijk is op dit moment of de zogenaamde 'reverse charge' facturen van Dentsply Sirona hier ook onder vallen. Zodra hierover meer duidelijk is informeren wij u opnieuw via een push-alert van de verenigingsapp. 
(Heeft u deze gratis app nog niet op uw smartphone gedownload? Klik hier voor meer info). 

  1. Graag verneemt de Branchevereniging Tandtechniek of de 'reverse charge'-regeling alleen betrekking heeft op goud-leveringen of dat voor meer (alle?) geleverde producten de zogenaamde 'reverse-charge'-regeling toegepast wordt?

Sinds 2019 factureert en levert Dentsply Sirona vanuit haar Oostenrijkse entiteit, Dentsply Sirona Europe GmbH, in plaats van vanuit haar in Nederland gevestigde vennootschap, Dentsply Sirona Benelux BV. De producten worden door Dentsply Sirona Europe GmbH geleverd vanuit haar opslag in Nederland. Dit heeft tot gevolg dat Dentsply Sirona sinds 2019 geen Nederlandse btw meer in rekening kan brengen aan ondernemers vanwege de verplichte toepassing van de btw-verleggingsregeling. De gewijzigde btw-behandeling geldt daarom voor alle producten die door Dentsply Sirona Europe GmbH in Nederland worden geleverd aan Nederlandse afnemers.

  1. Betekent dit volgens Dentsply Sirona ook dat de ontvanger van de factuur waarop de 'btw-verlegd' regeling van toepassing is verklaard aangifte moet doen bij de belasting om deze btw alsnog af te dragen?

Omdat Dentsply Sirona geen lokale btw meer in rekening kan brengen aan Nederlandse ondernemers, bevatten de facturen sinds 2019 geen btw meer, maar een verwijzing naar de btw-verleggingsregeling. Dit betekent inderdaad dat de btw-plicht wordt verlegd naar de ontvanger van de factuur, die zelf het verschuldigde bedrag aan btw dient te bepalen en btw-aangifte dient te doen.

  1. En als hierop het antwoord ja is, is - omdat bijvoorbeeld tandtechnische laboratoria vrijgesteld zijn van btw en daarom niet gewoon zijn een btw-aangifte doen - Dentsply Sirona bereid tandtechnische laboratoria – desnoods desgevraagd - GEEN facturen meer te sturen waarop de btw verlegd is?

Omdat Dentsply Sirona levert (vanuit haar opslag in Nederland) en factureert vanuit haar Oostenrijkse entiteit, is Dentsply Sirona wettelijk verplicht de verleggingsregeling toe te passen voor de leveringen aan haar Nederlandse afnemers en is het niet mogelijk Nederlandse btw in rekening te brengen. Dentsply Sirona kan dan ook geen facturen sturen zonder de verleggingsregeling toe te passen.

Eerder bericht: 

Update 10 mei 2022 - Het secretariaat heeft vandaag een inhoudelijke reactie van de financiële afdeling van Dentsply Sirona ontvangen. Deze zal worden bestudeerd. We roepen de labs evenwel nog immer op melding te maken via onderstaand (scroll helemaal naar beneden) contactformulier. 

Eerder bericht: 

Update 4 mei 2022 - Het secretariaat onving helaas nog geen inhoudelijke reactie van de financiële afdeling van Dentsply Sirona. Wel ontvingen we reeds diverse meldingen waaruit geconcludeerd kan worden dat er reeds drie jaar door Sirona Dentsply GmbH facturen zijn verzonden met de termen 'Reverse Charge' erop. Dit beperkt zich niet tot levering van edelmetalen maar doet zich ook voor bij levering van implantaatonderdelen. Er blijken echter ook laboratoria te zijn die afnemen bij Sirona Dentsply GmbH maar die WEL facturen waarop btw in rekening wordt gebracht ontvangen. 

De Branchevereniging Tandtechniek roept alle tandtechnische laboratoria op hun facturen van Dentsply Sirona hierop na te zien en te melden wat voor soort factuur ze hebben ontvangen: met of zonder btw. Bij de afwikkeling van deze situatie kon deze informatie voor alle betrokken tandtechnische laboratoria van groot belang zijn. Desgewenst lichten we dit graag toe in een telefonisch gesprek naar aanleiding van de melding. Gerbruik hiervoor het contactformulier onder het eerdere bericht over dit onderwerp van 28 april 2022.

Eerder bericht: 

28 april 2022 - Het secretariaat van de Branchevereniging Tandtechniek ontving een melding van een factuur van Dentsply Sirona Europe GmbH waarop een verwijzing gemaakt wordt naar de termen 'Reverse Charge'*). Dit verwijst naar een btw-regeling waarbij als de btw in het land van de afnemer wordt afgedragen, de btw zogenaamd is 'verlegd'. De leverancier brengt dan geen btw in rekening en  het is dan aan de afnemer om voor de afwikkeling van de btw zorg te dragen. Concreet betekent dit dat als het tandtechnisch laboratorium een dergelijke factuur ontvangt, het tandtechnisch laboratorium verantwoordelijk is voor het doen van zowel de btw-aangifte en het betalen van de hiermee gemoeide btw. 

Deze verplichting blijft staan ook al is de bewuste afnemer - de tandtechnicus - van btw-vrijgesteld. Om als toeleverancier een dergelijke factuur waarop de btw is verlegd te kunnen sturen is het wel noodzakelijk dat het btw-nummer van de klant op de factuur is vermeld (en dat dit een geldig nummer is). 

Op de bewuste factuur van Dentsply Sirona Europe GmbH is tevens een verwijzing naar een Nederlands adres opgenomen. Letterlijk staat er vermeld: General Fiscal Representation bij Dentsply Sirona Benelux BV, Signaalrood 55, 2718 SG Zoetermeer. 

Forse gevolgen niet opmerken btw-verlegd rekening
Het is de vraag of het opnemen van de termen 'Reverse Charge' en de verwijzing naar de General Fiscal Representation de ontvanger van de factuur voldoende duidelijk maakt dat hier sprake is van een btw-verlegd regeling. Wanneer dit niet opgemerkt wordt kunnen de (financiële) gevolgen uiteraard fors zijn. Niet alleen verzaakt de tandtechnisch ondernemer dan het doen van de bijbehorende btw-aangifte - hetgeen op zichzelf al beboetbaar is - maar wordt het af te dragen btw-bedrag dan dus ook niet voldaan waardoor op enig moment een naheffing plus boete kan volgen. Bovendien is het gevolg dat deze aanvullende kosten van aangekochte materialen niet opgemerkt worden, dat deze ook niet in de prijsstelling van het lab naar de tandarts worden meegenomen. 

Nog geen inhoudelijke reactie van Dentsply Sirona
Gezien de mogellijke gevolgen voor de tandtechnisch laboratoria die hiermee te maken hebben zijn er uiteraard diverse schriftelijke vragen aan Dentsply Sirona voorgelegd. We zijn nog in afwachting van een inhoudelijke reactie, die ons wel al is toegezegd, zodra de bewuste persoon 'hier aan toe komt'. Na enig aandringen volgde een bericht waarin dank werd gezegd voor het doorgeven van het materiaal en de mededeling dat 'Wij hebben van uw bericht kennisgenomen en zullen zo snel mogelijk u schriftelijk onze reactie toesturen'. 

Heeft u facturen met de termen 'Reverse charge' of 'btw verlegd' ontvangen? Of vroegen toeleveranciers u om een btw-nummer te verstrekken? Graag vernemen we van u om te kunnen inventariseren in welke mate hiervan sprake is. Ook als u facturen ontvangt van Sirona Dental GmbH uit Oostenrijk waar WEL btw in rekening wordt gebracht vernemen we dit graag. Gebruik onderstaand contactformulier om hiervan een melding te doen. Alvast bedankt! 


*) Reverse Charge/btw-verlegd
NB: er bestaan ook nog andere situaties waarin gebruik gemaakt kan worden van de zogenaamde 'btw-verlegd'-regeling waarbij niet perse sprake hoeft te zijn van levering van een bedrijf waarvan het hoofdkantoor in een ander land is gevestigd en er gewerkt wordt met een zogenaamde 'General Fiscal Representation' met een adres in het zelfde land als de afnemer. Iets dergelijks kan zich bijvoorbeeld voor doen bij bepaalde goud-leveringen. 


Ja ik heb een factuur van Dentsply Sirone met of zonder Reverse Charge melding ontvangen

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *