Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Nadere uitleg premieplichtig loon Sociaal Fonds Branchevereniging Tandtechniek

logo btt vbtt

23 maart 2022 - Update: het maximum premieloon 2021 is Euro 58.311 en het maximum premieloon 2022 is Euro 59.706.

***

SF-premie 2019 
23 januari 2019 - De premie voor het Sociaal Fonds Branchevereniging Tandtechniek is vastgesteld op 0,4%.  Ingangsdatum is 1 januari 2019. Zodra het mogelijk is de gegevens van uw werknemers door te geven in het werkgeversportaal ontvangt u hierover nadere informatie (inloggegevens). 

Ten behoeve van administratiekantoren, accountants, salarisverwerkers en softwareleveranciers hierbij nadere uitleg over het premieplichtig loon: 

premieplichtig loon: het loon in de zin van hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen, met uitzondering van:
a. uitkeringen en verstrekkingen ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of de Werkloosheidswet en hierop door de werkgever verstrekte aanvullingen;
b. het genot van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto.;
c. het loon dat betrekking heeft op de periode vanaf de eerste dag waarin de 65-jarige leeftijd wordt bereikt;
d. de uitkering van levenslooptegoed. Het loon dat meer heeft bedragen dan het maximum premieloon als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen op jaarbasis (2014: € 51.414,–) blijft buiten aanmerking voor de toepassing van deze regeling. Indien de dienstbetrekking een deel van een kalenderjaar betreft, dan wel de werknemer minder dan de volledige arbeidstijd werkzaam is, wordt het maximum premieloon naar evenredigheid toegepast. Daartoe wordt het maximum premieloon uitgedrukt in een uurbedrag door het maximum premieloon op jaarbasis te delen door het aantal uren per jaar volgens de voor het functieniveau geldende normale arbeidsduur in de van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst dan wel, indien er geen collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is, de voor het functieniveau geldende bij de werkgever gebruikelijke normale arbeidsduur, waarbij het maximum uurloon op vijf cijfers achter de komma wordt afgerond. Het voor een werknemer maximum premieloon wordt berekend door het in het kalenderjaar werkelijk aantal gewerkte uren te vermenigvuldigen met het maximum uurloon.’


Hieronder treft u het eerder gepubliceerde bericht inzake de PFZW-premie voor 2019 aan. 


18 december 2018 - PFZW heeft de premie-inhouding voor 2019 bekend gemaakt. De gehanteerde premieverdeling is 1/3 voor de werknemer en 2/3 voor de werkgever. Hieronder treft u de relevante gegevens aan. 

Instellen salarissysteem met de juiste afronding:
OP-premie: 23,5%, werknemersdeel: 7,833%
AP-premie: 0,6%, werknemersdeel: 0,2%

AOW-franchise 2019: € 12.426
AP-franchise 2019: € 20.940

Klik hier voor de gegevens inzake premie-inhouding voor de periode 1 oktober 2018 tot 31 december 2018

Hieronder treft u nadere informatie over de CAO Bedrijven Branchevereniging Tandtechniek aan.  

De Branchevereniging Tandtechniek heeft een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten met Vakbelang Tandtechniek dat een formele vertegenwoordiging is van het personeel werkzaam bij de laboratoria die zijn aangesloten bij de Branchevereniging Tandtechniek. Deze CAO Bedrijven Branchevereniging Tandtechniek gaat in op 1 juli 2018. 

De Branchevereniging Tandtechniek heeft geconstateerd dat het sinds het aflopen van de CAO voor de Tandtechniek op 30 juni 2014 ondanks verschillende pogingen niet gelukt is om een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten. Het bleek zelfs onmogelijk om verschillende werkgeversorganisaties op één lijn te krijgen. Niettemin is de Branchevereniging Tandtechniek de mening toegedaan dat de werknemers werkzaam bij de leden van de Branchevereniging Tandtechniek gebaat zijn bij een collectieve arbeidsovereenkomst. Daarom is deze CAO met Vakbelang Tandtechniek gesloten. 

In de rubriek CAO Bedrijven Branchevereniging Tandtechniek kunt u als lid alle relevante informatie, zoals de doorlopende tekst en de nieuwe salarisschaal per 1 juli 2018 downloaden. Heeft u een vraag over de CAO Bedrijven Branchevereniging Tandtechniek gebruik dan onderstaand contactformulier. 

Contactformulier vragen over CAO voor leden Branchevereniging Tandtechniek

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
Vindt u het als werkgever in de tandtechnische branche ook belangrijk dat uw werknemers onder een eigen CAO vallen? Maar bent u nog niet aangesloten bij de Branchevereniging Tandtechniek? Klik dan hier om vrijblijvend nadere informatie over de vele voordelen van het lidmaatschap van de Branchevereniging Tandtechniek aan te vragen.