Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Onderzoek: afwijzingsbrieven verzekeraars in strijd met NZa-richtsnoer

Mogelijkheid beroep ontbreekt vaak

Het door de Branchevereniging Tandtechniek ingestelde Meldpunt Zorgsignalen ontvangt regelmatig meldingen waarin verzekeraars een aanvraag voor (vergoeding van) zorg afwijzen. Vaak gaat het hierbij om reacties op aanvragen die de tandarts - uit service overwegingen - namens de patient heeft ingediend. Navraag bij de NZa leert dat 'het richtsnoer is primair gericht op consumenten, maar in de Wmg wordt gesproken over informatieverstrekking ten behoeve van consumenten. Dit kan dus rechtstreeks zijn, maar geldt ook als het verzoek via de tandarts loopt.'

Afwijzingsbrief moet voldoen aan eisen NZa-richtsnoer

Ook de reacties van verzekeraars op de verzoeken die de tandarts namens de patient doet dienen te voldoen aan de NZa-eisen zoals opgesteld in het Richtsnoer Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten. In de 15 punten tellende checklist wordt de afwijzingsbrief zelfs expliciet genoemd. Inclusief enkele voorwaarden waar aan een dergelijke brief dient te voldoen. Zo dient de afwijzing duidelijk onderbouwd te zijn. Uit de praktijk blijkt dat de verzekeraar daar zeker niet altijd in slaagt. Daarnaast dient de verzekerde gewezen te worden op de mogelijkheid om tegen de afwijzing in beroep te gaan.

Nader onderzoek afwijzingsbrieven verzekeraars

Juist het vermelden van de mogelijkheid om tegen de afwijzing in beroep te gaan lijkt regelmatig te ontbreken in deze afwijzingsbrieven van verzekeraars. Om deze stelling beter te kunnen onderbouwen en hiervoor aandacht te vragen bij verzekeraars, consumentenorganisaties en de NZa start het Meldpunt Zorgsignalen van de Branchevereniging Tandtechniek een nader onderzoek hiernaar.

Stuur al uw afwijzingsbrieven van dit jaar

Heeft u ervaring met een dergelijke afwijzingsbrief? Dan verzoeken wij u een kopie van deze brief te sturen naar het Meldpunt Zorgsignalen: info@bvtandtechniek.nl.

Heeft u hierover vragen? Neem dan cotact op met het secretariaat van de Branchevereniging Tandtechniek via info@bvtandtechniek.nl of bel 030-6915754.