Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Branchevereniging Tandtechniek zegt CAO Tandtechniek op

1 december 2017 - De Brancheverenging Tandtechniek heeft de andere cao-partners laten weten de CAO voor de Tandtechniek op te zeggen. Het is sinds 2014 tot op heden niet gelukt om tot een nieuw cao-overeenkomst te komen. Door deze opzegging staakt de automatische stilzwijgende verlenging van de cao op 1 juli 2018. 

Modernisering cao is noodzakelijk
Volgens de Branchevereniging Tandtechniek is het noodzakelijk in een nieuwe CAO voor de Tandtechniek moderniseringen door te voeren:
- afschaffen van de aanvulling door de werkgever tot 100% van het salaris in het tweede ziektejaar zodat aansluiting bij het door het Kabinet aangekondigde wetgeving mogelijk wordt.
- opzegtermijn voor werknemers en werkgevers gelijkschakelen: één maand opzegtermijn bij arbeidsovereenkomst korter dan 2 jaar en bij 2 jaar en langer 2 maanden opzegtermijn;
- mogelijkheid vakantietoeslag maandelijks uit te betalen;
- lustrum-vakantiedagen afschaffen;
- herinvoeren IVT-diploma-toeslag;
- herinvoeren vereenvoudigde IVT-reiskostenvergoedingsregeling;
- invoeren transfersom voor opgeleide werknemer.

Geen steun andere werkgevers vertegenwoordiging
Je zou zeggen: punten waar alle werkgevers het over eens zouden moeten zijn. Helaas wordt de Branchevereniging Tandtechniek door de andere werkgeversvertegenwoordiging aan de cao-tafel NIET of maar ten dele gesteund. Dit geeft de bonden – vooralsnog - de ruimte om niet serieus of zelfs helemaal niet op de moderniseringsvoorstellen van de Branchevereniging Tandtechniek in te gaan. De Branchevereniging Tandtechniek is de enige partij die serieuze eisen heeft neergelegd voor een nieuwe cao.

Vóór moderne CAO voor de Tandtechniek
De Branchevereniging Tandtechniek hoopt dat de formele opzegging van de cao voor de Tandtechniek de partijen wakker schudt en een startsein kan zijn voor inhoudelijke onderhandelingen. De Branchevereniging Tandtechniek heeft alle cao-partijen laten weten desnoods open te staan voor het afsluiten van een CAO zonder algemeen verbindend verklaring. Die CAO – waar afschaffen van de aanvulling in het tweede ziektejaar een onderdeel van is, is dan alleen van toepassing op leden van de Branchevereniging Tandtechniek. 

Wat betekent de opzegging voor de leden van de Branchevereniging Tandtechniek vanaf 1 juli 2018? 

Wilt u ook lid worden van de Branchevereniging Tandtechniek die opkomt voor uw belangen? Stuur een e-mail naar info@bvtandtechniek.nl. Wij sturen u graag nadere informatie over de vele voordelen van het lidmaatschap. 


Update 6 juli 2017 

Tijdens het afgelopen cao-overleg bleken de werknemersdelegaties niet bereid om ook maar één moderniseringsvoorstel van de zijde van de Branchevereniging Tandtechniek te accepteren. Ook niet toen de delegatie van de Branchevereniging Tandtechniek bereid bleek een structurele schaalsalarisverhoging bij de achterban te verdedigen die dat tot dan toe steeds  had verworpen.

Toen bleek dat de werknemersdelegaties niet bereid waren te praten over een aanpassing van de doorbetaling van het salaris in het tweede ziektejaar van 100% naar het in de rest van Nederland gangbare 70% heeft de vertegenwoordiger van de Branchevereniging Tandtechniek het overleg verlaten aangezien verder praten op dat moment niet zinvol bleek.

Bedrijfsrisico’s?
De afgelopen jaren zijn zeer turbulente periode in de dentale branche waar mening laboratorium omwille van kostenreductie afscheid heeft moeten nemen van collega’s.  Ook heeft een flink aantal laboratoria de deuren voor altijd moeten sluiten. Op dit moment zijn er in 2017 helaas al meer faillissementen te betreuren dan in geheel 2016. Er is simpelweg bij het overgrote deel van de branche nog te weinig vet op de botten. Het starten en zeer voortijdig weer staken van een pilot met vrije tarieven voor tandartsen, steeds verdere verhoging van het eigen risico, de import uit lage lonen landen en de kwalijke rol die verzekeraars spelen zijn hier debet aan. De FNV wenst dit af te doen als ‘bedrijfsrisico’s’ om vervolgens forse salarisverhoging te eisen.

De Branchevereniging Tandtechniek kiest liever voor behoud van werkgelegenheid in de Nederlandse tandtechniek. Daarvoor is het broodnodig om noodzakelijke moderniseringen door te voeren en kosten te reduceren. Let wel: het beroep tandtechnicus behoorde zes jaar geleden volgens een publicatie in de Volkskrant tot de best betaalde MBO-beroepen. Overigens heeft de Branchevereniging Tandtechniek ook diverse voorstellen gedaan om investeringen in het verbeteren van de kwaliteit van de beroepsbeoefenaren te stimuleren zoals de herintroductie van een IVT-diplomatoeslag.

Hoe nu verder?
De FNV heeft aangegeven het belangrijk te vinden dat medewerkers in de tandtechniek goede arbeidsvoorwaarden krijgen. De Branchevereniging Tandtechniek vindt het belangrijk dat medewerkers een toekomst met een baan in de Nederlandse tandtechniek behouden.  De FNV gaat zich beraden op de mogelijkheden. De Branchevereniging Tandtechniek wacht het nadere bericht van de FNV voorlopig af.