Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

t 030 69 15 75 4
f 084 75 46 00 4

Webdesign | Wezz Interactive

Principe-akkoord CAO voor leden Branchevereniging Tandtechniek 2019-2021

logo btt lbv

21 maart 2019 - Vakbond LBV (waarin de leden van Vakbelang Tandtechniek zijn opgegaan) en de Branchevereniging Tandtechniek hebben een principe-akkoord bereikt inzake de CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek voor de periode 1 april 2019 tot 31 maart 2021. LBV is een landelijk opererende vakbond die reeds vijftig jaar bestaat en betrokken is bij het afsluiten van meer dan 30 cao’s in zeer uiteenlopende branches.

De cao zal volledig opnieuw worden geredigeerd en waar nodig aangepast aan de huidige wetgeving, waarin onder meer de volgende punten zijn opgenomen.

1. Looptijd: 2 jaar, van 1 april 2019 tot 31 maart 2021

2. Salaris: de schalen A en B worden per 1 juli 2019 gecorrigeerd zodat indeling in een andere schaal weer leidt tot een verhoging van het salaris, het overige deel van de schaalsalaris wordt verhoogd met 3%. De leeftijdsgrens voor functieschalen wordt op deze datum verlaagd van 23 naar 22 jaar.

3. Partijen hebben afgesproken tijdig met elkaar in overleg te gaan voor het bespreken van de mogelijkheden van een salarismutatie op 1 januari 2020.

4. Introductie staffel bij uitkering bij arbeidsongeschiktheid
Bij ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van arbeid wegens ziekte wordt 

- het loon aangevuld tot 100% over een tijdvak van maximaal 26 weken;
- over een tweede tijdvak van maximaal 26 weken heeft de werknemer aanspraak op 90% van dit loon;
- over een derde tijdvak van maximaal 26 werken heeft de werknemer aanspraak op 80% van dit loon;
- over een vierde tijdvak van 26 weken heeft de werknemer aanspraak op 70% van dit loon.

4b. In geval van levensbedreigende aandoening, die waarschijnlijk op korte termijn het overlijden tot gevolg zal hebben: 100% aanvulling van het loon;

4c. Bij de 1e en 2e ziekmelding in hetzelfde kalenderjaar  zullen geen wachtdagen in rekening worden gebracht. Vanaf de 3e  ziekmelding in hetzelfde kalenderjaar heeft de werkgever het recht voor elke ziekmelding 1 wachtdag in rekening te brengen. De wachtdagen worden in mindering gebracht op de vrij opneembare roostervrije dagen.

5. De arbeidsovereenkomst kan maximaal 5 keer worden verlengd en eindigt dan telkens van rechtswege zonder dat voorafgaande opzegging is vereist. Wanneer de arbeidsovereenkomst, na 5 keer te zijn verlengd wordt voortgezet, dan wordt deze 7e arbeidsovereenkomst van rechtswege geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. De totale duur van de arbeidsovereenkomst dan wel een keten van arbeidsovereenkomsten bedraagt maximaal 48 maanden. Onderbrekingen worden, voor het bepalen van de totale duur van een keten van arbeidsovereenkomsten, met een maximum van 3 maanden meegeteld.

6. Herziening terugbetaling opleidingskosten waarbij de daadwerkelijk gemaakte kosten als uitgangspunt worden genomen.

7. De IVT-diplomatoeslag wordt verlengd voor de kalenderjaren 2019 en 2020.

8. In afwijking van Wet arbeid en zorg heeft de werknemer in ieder kalenderjaar gedurende 7 dagen recht op kortdurend zorgverlof met behoud van loon.

9. De huidige opzegtermijn-regeling: één maand voor werkgevers en werknemers bij arbeidscontracten tot 2 jaar en twee manden voor werkgevers en werknemers bij arbeidscontracten van 2 jaar en langer blijft behouden.

10. Pensioenpremie-verdeling: gezamenlijke OP-premie en de AP-premie tot 27% wordt voor 2/3 voldaan door de werkgever en 1/3 kan de werkgever op het loon van de werknemer inhouden. Te betalen premie’s boven 27% worden volgens de verdeling 50/50 voldaan. 

In het kader van de pensionering van werknemers en het begeleiden van nieuwe instroom zullen de voor- en nadelen en mogelijkheden van het invoeren van een 80-90-100-regeling waarbij een afbouw van het aantal werkzame dagen van werknemers die hun pensioengerechtigde leeftijd binnen enkele jaren bereiken worden onderzocht en besproken met het oog op de hierna af te spreken cao.

Branchevereniging Tandtechniek en de LBV zullen dit principe-akkoord met een positief advies voorleggen aan hun achterbannen.

Contactformulier vragen over CAO voor leden Branchevereniging Tandtechniek

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
Vindt u het als werkgever in de tandtechnische branche ook belangrijk dat uw werknemers onder een eigen CAO vallen? Maar bent u nog niet aangesloten bij de Branchevereniging Tandtechniek? Klik dan hier om vrijblijvend nadere informatie over de vele voordelen van het lidmaatschap van de Branchevereniging Tandtechniek aan te vragen.