Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Tandtechniek: IVT-opleiding aan de DHTA

actief voor de NL Tandtechniek     IVT-logo

10 januari 2013 - Het IVT (Instituut Vakopleiding Tandtechniek) aan de DHTA is al meer dan veertig jaar de verzorger van de opleiding tandtechniek en biedt een opleidingsprogramma aan dat zo goed mogelijk aansluit aan de wensen van de Nederlandse tandtechnische branche. Zij laat zich regelmatig informeren door de vertegenwoordigers van de SVGB-sectorcommissie Tandtechniek (waarin de Branchevereniging Tandtechniek ook vertegenwoordigd is) , door de individuele contacten met de brancheorganisaties, door individuele laboratoriumhouders en last but not least door de leerlingen tandtechniek. 

De opleiding tandtechniek is ervan overtuigd dat in de komende jaren de digitale technieken steeds belangrijker zullen worden. Vooral de routinematige werkzaamheden en de tandheelkundige standaard restauraties zullen steeds meer gedigitaliseerd worden. Dit vraagt om een toenemende kennis van de digitale technieken van tandtechnici en de deelnemers tandtechniek op het IVT aan de DHTA worden hier ook in geschoold. Naast het standaardwerk is er ook vraag naar een geïndividualiseerde restauratie. Veel patiënten nemen geen genoegen met confectie maar verlangen maatwerk. Manuele vaardigheden, kennis van de morfologie, anatomie en materiaalkunde zijn vereist om een functionele, individuele gebitsrestauratie te kunnen vervaardigen die niet van echt is te onderscheiden. Misschien zal in de toekomst ook het maatwerk digitaal vervaardigd kunnen worden, op dit moment is dat echter niet zo ver.  De opleiding tandtechniek van het IVT aan de DHTA ziet het als haar taak tandtechnici op te leiden die zowel de digitale- alsook de conventionele technieken beheersen. De opleiding probeert mee te bewegen met de ontwikkelingen van met name de digitale techniek en met de veranderende vraag uit de branche en van de patiënt. De tandtechniek is dienstverlenend naar de  tandarts en zijn patiënt en stelt er eer in om een hoge kwaliteit aan te bieden.

Tweejarige basisopleiding
De eerste twee jaren van de opleiding tandtechniek zijn basisjaren. Er is geen onderscheid tussen de uitneembare prothese en kroon- en brugwerk.

Eerste leerjaar
In het eerste leerjaar wordt er in de opleiding aandacht besteed aan gipstechniek, beetplaten, individuele lepels, tandmorfologie en aan de digitale techniek. In de eerste drie onderdelen leert de startende tandtechnische deelnemer zich de manuele vaardigheden aan die nodig zijn voor het verwerken va nde verschillende materialen. Hier wordt ook een basis gelegd voor nauwkeurig werken, het modelleren van tandvormen en het volgens opdracht werken. Uiteraard komen in de theoretische vakken de theoretische achtergronden, materiaalkundige aspecten en de anatomie aan de orde. Naast deze vakken wordt de tandtechnicus geconfronteerd met de vakken Nederlands, Engels en burgerschapscompetenties. 

Tweede leerjaar
Ook in het tweede leerjaar is er veel aandacht voor de algemene digitale technieken en verder de verschillende gebitsrestauraties, de partiele frameprothese en de eenvoudige opsteltechniek. De frameprothese wordt nog grotendeels met conventionele technieken vervaardigd. De opleiding tandtechniek orienteert zich voortdurend op de digitale mogelijkheden op het gebied van de frameprothese en experimenteert hier ook mee. Ook in dit jaar wordt er tijd besteed aan de theoretische achtergronden, de mogelijkheden en stand van zaken van de digitale techniek, de materiaalkunde en anatomie. De vanuit de overheid verplicht gestelde vakken Nederlands, Engels en burgerschapscompetenties zijn ook weer onderdeel van het opleidingsprogramma van het tweede leerjaar. 

Differentieren
In het derde en vierde jaar splitst de opleiding zich in een richting kroon & brugwerk en een richting volledige gebitsprothese.

Tweejarige differentiatie kroon & brugwerk
Vooral in de richting kroon & brugwerk vormt de digitale techniek een belangrijk onderdeel van de opleiding. Het gaat hier vooral om de producten die je met deze techniek kunt maken. Individuele abutments en onderstructuren zijn naast de volledige monolithische lithiumdisilicaatkronen voorbeelden hiervan. In het verlengde van de digitale techniek wordt er opgeleid in de manuele tandtechnische vaardigheden van opbakken van onderstructuren en het finaliseren van volledig anatomische kronen.

Tweejarige differentiatie volledige gebitsprothese
In de richting volledige gebitsprothese is het percentage digitale techniek kleiner. Dat komt mede doordat de digitale techniek - op dit moment - nog onvoldoende ontwikkeld is om hierin een grote rol te kunnen spelen. Natuurlijk verwacht de opleiding dat de digitale techniek in de komende jaren verder ontwikkeld zal worden en ook een rol zal gaan spelen in de vervaardiging van de volledige gebitsprothese. Wat betreft de vervaardiging van steggen speelt de digitale techniek al wel een grote rol. Steggen worden al bijna niet meer vervaardigd. 

Ondernemersvaardigheden
Beide differentiaties worden weer ondersteund door de theorie. De tandtechnicus kan ervoor kiezen om in het derde en vierde jaar van zijn opleiding het keuzevak ondernemersvaardigheden te volgen. 

Trend
Zowel de tandheelkunde als de tandtechniek verandert door de voortdurende introductie van nieuwe digitale mogelijkheden. Ook is er de vraag van de patient om meer in contact te komen met degene die de gebitsrestauratie vervaardigd. Dit vraagt om teamwerk van de tandtechnicus, tandarts, implantoloog, kaakchirurg en mondhygieniste. Tandtechnici worden steeds meer betrokken bij de patientbehandeling. Hierdoor is het dentale team beter in staat om voorspelbaar maatwerk aan de patient te leveren. 

Klinische opleidingen
De opleiding tandtechniek speelt op deze laatste ontwikkeling in met de tweejarige vervolgopleidingen klinisch prothesetechnicus (KPT) en klinisch technicus kroon & brugwerk. Er is tevens voor klinisch prothesetechnici een mogelijkheid om een aanvullende cursus klinisch prothesetechnicus plus te volgen waar nader aandacht geschonken wordt aan implantologie.

Kwaliteitsregister Tandtechniek
Deelnemers die het IVT-diploma tandtechniek aan de DHTA behalen kunnen zich inschrijven in het Kwaliteitsregister Tandtechniek dat als doel heeft inzichtelijk te maken welke tandtechnici gediplomeerd zijn en hun vak bijhouden door middel van het volgen van bij- en nascholingsactiviteiten. Het Kwaliteitsregister Tandtechniek stimuleert dergelijke activiteiten door aan de registratie minimumeisen te verbinden. Zie voor meer informatie hierover www.kwaliteitsregistertandtechniek.nl

Meer informatie?
Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Branchevereniging Tandtechniek via info@bvtandtechniek.nl of bel 030-6915754.