Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Update CAO-Onderhandelingen 6 juli 2017

6 juli 2017 Tijdens het afgelopen cao-overleg bleken de werknemersdelegaties niet bereid om ook maar één moderniseringsvoorstel van de zijde van de Branchevereniging Tandtechniek te accepteren. Ook niet toen de delegatie van de Branchevereniging Tandtechniek bereid bleek een structurele schaalsalarisverhoging bij de achterban te verdedigen die dat tot dan toe steeds  had verworpen.

Toen bleek dat de werknemersdelegaties niet bereid waren te praten over een aanpassing van de doorbetaling van het salaris in het tweede ziektejaar van 100% naar het in de rest van Nederland gangbare 70% heeft de vertegenwoordiger van de Branchevereniging Tandtechniek het overleg verlaten aangezien verder praten op dat moment niet zinvol bleek.

Bedrijfsrisico’s?
De afgelopen jaren zijn zeer turbulente periode in de dentale branche waar mening laboratorium omwille van kostenreductie afscheid heeft moeten nemen van collega’s.  Ook heeft een flink aantal laboratoria de deuren voor altijd moeten sluiten. Op dit moment zijn er in 2017 helaas al meer faillissementen te betreuren dan in geheel 2016. Er is simpelweg bij het overgrote deel van de branche nog te weinig vet op de botten. Het starten en zeer voortijdig weer staken van een pilot met vrije tarieven voor tandartsen, steeds verdere verhoging van het eigen risico, de import uit lage lonen landen en de kwalijke rol die verzekeraars spelen zijn hier debet aan. De FNV wenst dit af te doen als ‘bedrijfsrisico’s’ om vervolgens forse salarisverhoging te eisen.

De Branchevereniging Tandtechniek kiest liever voor behoud van werkgelegenheid in de Nederlandse tandtechniek. Daarvoor is het broodnodig om noodzakelijke moderniseringen door te voeren en kosten te reduceren. Let wel: het beroep tandtechnicus behoorde zes jaar geleden volgens een publicatie in de Volkskrant tot de best betaalde MBO-beroepen. Overigens heeft de Branchevereniging Tandtechniek ook diverse voorstellen gedaan om investeringen in het verbeteren van de kwaliteit van de beroepsbeoefenaren te stimuleren zoals de herintroductie van een IVT-diplomatoeslag.

Hoe nu verder?
De FNV heeft aangegeven het belangrijk te vinden dat medewerkers in de tandtechniek goede arbeidsvoorwaarden krijgen. De Branchevereniging Tandtechniek vindt het belangrijk dat medewerkers een toekomst met een baan in de Nederlandse tandtechniek behouden.  De FNV gaat zich beraden op de mogelijkheden. De Branchevereniging Tandtechniek wacht het nadere bericht van de FNV voorlopig af. 

 

 

 

 

 

 

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar info@bvtandtechniek.nl.

De Branchevereniging Tandtechniek publiceert met enige regelmaat over de ontwikkelingen met betrekking tot de onderhandelingen over een nieuwe cao voor de tandtechniek. Bijvoorbeeld over de concept voorbeeldfuncties ten behoeve van de modernisering van het FUWA-stelsel, of ontwikkelingen met betrekking tot pensioen van de tandtechniek die van invloed zijn op deze onderhandelingen. Als er een concreet voorstel ligt leggen we dit – uiteraard - voor aan onze leden.

Het is gebruikelijk om – om voor de hand liggende redenen - gedurende deze onderhandelingen terughoudend te zijn in de communicatie over de ingenomen standpunten.  Niettemin heeft een van de werkgevers-vertegenwoordigende delegaties gepubliceerd dat het ‘intussen (..) duidelijk is geworden dat er van beide kanten te veel bezwaren zijn, en het dus geen zin meer heeft om dit voorstel (…) aan onze leden voor te leggen.’ Overigens wordt ook de hoop uitgesproken dat er snel alsnog een akkoord komt.

Geef uw mening!
De leden van de Branchevereniging Tandtechniek kunnen in de uitgezette peiling nog immer hun mening geven over het voorliggende voorstel. Het volgende cao-overleg is pas eind november. De status van de cao-onderhandelingen zal besproken worden op de Algemene Vergadering op dinsdag 24 november a.s.

Klik hier om deel te nemen aan de digitale peiling Voorstel inzake CAO 2015-2016 wat betreft het salariscomponent

Uw commentaar is van harte welkom via info@bvtandtechniek.nl of bel 030-6915754.