Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Vakbonden ontslaan door hen benoemde VO-leden

pensioenfonds voor de tandtechniek

8 maart 2018 - De benoemende organisaties, FNV, CNV Vakmensen en De Unie hebben op uitdrukkelijk verzoek van het bestuur de door hen benoemde leden van het Verantwoordingsorgaan (VO) van Pensioenfonds Tandtechniek teruggetrokken. Eerder had het VO-lid namens de werkgevers zichzelf al teruggetrokken als lid en had de Branchevereniging Tandtechniek de vakbonden opgeroepen de betreffende VO-leden te ontslaan. De benoemende organisaties zullen binnenkort nieuwe leden voor het Verantwoordingsorgaan benoemen.

Met deze maatregelen geven de organisaties gehoor aan een oproep van het bestuur van Pensioenfonds Tandtechniek om de leden van het VO terug te trekken en om over te gaan tot benoeming van nieuwe leden. Het bestuur had aangegeven geen vertrouwen te hebben in het VO in de huidige samenstelling en geen basis te zien voor verdere samenwerking met dit VO. 

Het bestuur kwam tot deze conclusie na de beschikking van de Ondernemingskamer in de door het VO aangespannen procedure tegen het bestuur. Het VO had er de Ondernemingskamer verzocht om het bestuur uit zijn functie te ontheffen en om een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken bij het fonds in de periode vanaf 2014.  

De Ondernemingskamer heeft alle verzoeken van het VO afgewezen. Er zijn volgens de Ondernemingskamer geen gegronde redenen om te twijfelen aan een juist beleid van het bestuur of een juiste gang van zaken bij het pensioenfonds. Het gebrekkige functioneren van het VO en de verstoorde verhouding tussen het bestuur en de raad van toezicht enerzijds en het VO anderzijds is naar de mening van de Ondernemingskamer in overwegende mate te wijten aan de opstelling van het VO zelf. Het VO is, aldus de Ondernemingskamer, onwelwillend om een bijdrage te leveren aan een werkbare relatie met het bestuur en de raad van toezicht met als gevolg dat een goede en effectieve uitvoering van de medezeggenschap en het afnemen van verantwoording overeenkomstig de wet door het VO uitblijft.

Voor de benoemde organisaties was deze heldere uitspraak van de Ondernemingskamer een belangrijke basis voor hun besluit. Het Pensioenfondsbestuur hoopt zo snel mogelijk een vruchtbare samenwerking met een nieuw samengesteld Verantwoordingsorgaan aan te kunnen gaan. Het bestuur wil de komende maanden in nauwe afstemming met het nieuwe VO en Raad van Toezicht de gewenste overgang naar PFZW in goede banen leiden.