Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

Tel: 085 87 69 76 8


Webdesign | Wezz Interactive

Reactie VGZ op Brief Mondzorgkoepels inzake zorgwekkende situatie materiaal- en techniekkosten

Actief voor de NL Tandtechniek


22 september 2022 - Zorgverzekeraar VGZ heeft in reactie op de brief van de Mondzorgkoepels inzake de zorgwerkkende situatie met betrekking tot materiaal- en techniekkosten schriftelijk gereageerd. De vertegenwoordiger van VGZ geeft aan de gehanteerde dekkingsbedragen voor de materiaal- en techniekkosten per 1 januari 2023 te verhogen. Wat het percentage van de verhoging zal zijn is niet bekend gemaakt. Hier zal - uiteraard - navraag over worden gedaan. 

De VGZ Manager Zorginkoop Landelijk laat weten: "Wij begrijpen dat de stijgende kosten de zorgverleners bezighoudt. Tegelijkertijd maakt VGZ zich ook zorgen over de ontwikkeling van de zorgkosten. Onze verzekerden hebben steeds meer moeite om de zorgkosten te betalen. VGZ heeft als taak om ervoor te zorgen dat er een juiste balans is tussen enerzijds goede zorg en anderzijds betaalbare zorg. Deze verplichting hebben wij jegens onze verzekerden. Afgelopen maanden hebben we de druk op de economie zien toenemen. Dit heeft zowel effect op de leden van de verschillende verenigingen in de mondzorg, als op onze verzekerden. Met het contractvoorstel dat wij op 14 september hebben aangeboden, houden wij rekening met de belangen van beide partijen. Wij verhogen de materiaal- en techniekkosten voor Tandprothetische zorg (behalve de additionele kosten) per 1 januari 2023.

Zie hieronder het eerdere bericht inzake het vesturen van de brief door de Mondzorgkoepels. 

19 september 2022 - De Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT, de Vereniging van Laboratoriumhoudende Tandtechnici voor de tandtechniek (VLHT), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) en de Branchevereniging Tandtechniek hebben in een gezamenlijke brief aan zorgverzekeraar VGZ de zorgwekkende situatie aangegeven als gevolg van het beleid van deze verzekeraar met betrekking tot materiaal- en techniekkosten in de mondzorg. 

'Wij ontvangen van zowel onze leden als hun patiënten steeds meer klachten over de maximalisering van de materiaal- en techniekkosten. Zij geven aan dat de hoogte van de vergoeding niet meer toereikend is om de gewenste kwaliteit te leveren. Dit geldt zowel voor de gecontracteerde én niet-gecontracteerde mondzorgverleners. Gecontracteerde mondzorgverleners ontvangen een maximale vergoeding en zij kunnen de hogere kosten niet in rekening brengen (men moet het verlies nemen of kwalitatief minder goede materialen gebruiken). Wij begrijpen van patiënten en zorgverleners dat zij bij niet-gecontracteerde zorg het verschil niet kunnen overbruggen. Het verwijzen naar gecontracteerde zorgaanbieders door de zorgverzekeraar is zoals hiervoor geschetst ook geen oplossing. Bovendien wordt de hoogte van de vergoedingen van de materiaal- en techniekkosten door de zorgverzekeraar zelf bepaald, waarbij een objectieve en transparante onderbouwing veel ontbreekt.', aldus de brief.

In een eigen vergelijking tussen de vergoedingen van VGZ (die blijken uit de online gepubliceerde tarieflijsten niet-gecontracteerde zorg, waarvan ook de gecontracteerde tarieven kunnen worden afgeleid) met de maximum NZa-tarieven volgens de Tariefbeschikking Tandtechniek in Eigen Beheer (2022) voor de drie meest voorkomende techniek werkstukken (conventionele volledige prothese, volledige prothese (boven- en onderkaak) op 2 implantaten onder en volledige prothese (boven- en onderkaak) op 4 implantaten onder) worden grote verschillen geconstateerd. Alleen al met de 'tandtechniek in eigen beheer'-NZa-tarieven is er al een groot verschil met de door de VGZ geboden dekking ten nadele van de patiënt. Laat staan met de vrije martconforme tandtechniek tarieven in de markt. 

De door verzekeraars gehanteerde dekkingsbedragen - verzekeraars spreken graag over 'vergoedingen' - voor materiaal- en techniekkosten houdt - voor zover deze al geïndexeerd zijn - geen gelijke tred met de indexering door de NZa. 
Sterker nog: deze zijn zelfs naar beneden bijgesteld. Inmiddels blijken kosten - vanwege de fors te noemen inflatie - over de hele linie significant te stijgen en worden de problemen alleen maar groter. Hierdoor komt ook de kwaliteit van de gebitsprotheses nog meer onder druk te staan. Keuzes voor kwalitatief minder duurzame materialen zullen gemaakt worden. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld tanden en kiezen met een kortere levensduur waardoor de gebruikelijke garantietermijnen niet kunnen worden gegarandeerd. Dit heeft tot gevolg dat de gebitsprotheses eerder stuk gaan waardoor deze gerepareerd dienen te worden of zelfs geheel vervangen. Dit leidt juist tot hogere kosten voor de zorgverzekeraars en is bovendien minder patiëntvriendelijk. 

Het door de Branchevereniging Tandtechniek ingestelde Meldpunt Zorgsignalen roept tandtechnici (en tandartsen) op melding te doen als zij problemen ondervinden door de opstelling en/of activiteiten van (zorg)verzekeraars. 

Bijvoorbeeld als er een afwijzing wordt ontvangen, het door de verzekeraar gehanteerde dekkingsbedrag weer wordt verlaagd, of als blijkt dat de verzekeraar zit te stoken in een jarenlange patiënt-zorgverlener-relatie en de patiënt achter de rug van de zorgverlener om naar een andere zorgaanbieder verwijst. Of nog kwalijker en aan laster grenzende praatjes over de huidige zorgaanbieder de wereld in helpt. 

Problemen ondervonden? 
Geef dit dan svp door aan het door de Branchevereniging Tandtechniek ingestelde Meldpunt Zorgsignalen: bel 085-87 69 768 of gebruik onderstaand formulier.

Meer informatie over het informatiepakket 'Meerkosten Tandtechniek'? Klik hier.

Melding aan Meldpunt Zorgsignalen

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *