Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

t 030 69 15 75 4
f 084 75 46 00 4

Webdesign | Wezz Interactive

Werktijdverkortingsregeling vervangen door Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

coronavirus      

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Welke maatregel komt daarvoor in de plaats?

Het kabinet introduceert de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen van deze regeling zijn al bekend en staan hieronder.

Waarom is de regeling Werktijdverkorting (wtv) gestopt als maatregel?
De uitbraak van het coronavirus heeft de afgelopen weken geleid tot een ongekend groot beroep op de regeling Werktijdverkorting voor werkgevers.
Deze regeling is niet toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak voor Nederlandse bedrijven en organisaties. Daarom is de wtv ingetrokken.
Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoetkomen en wil dit sneller doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling. Het kabinet doet dit via de nieuwe tegemoetkomingsregeling.

Kan ik nog Werktijdverkorting aanvragen?
Nee, dat is niet meer mogelijk.

Hoe lang blijft mijn lopende Werktijdverkorting van kracht? En als ik moet verlengen, hoe werkt dat dan als er ondertussen een andere regeling is?
Als u al een toekenning heeft gekregen voor werktijdverkorting, dan blijft deze vergunning van kracht. Als u gebruik maakt van de vergunning voor werktijdverkorting en na afloop daarvan verlenging wilt, moet u gebruik maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Ik heb Werktijdverkorting aangevraagd via de website die daarvoor is, maar heb nog geen antwoord gehad. Moet ik dat afwachten, moet ik zelf iets doen, hoe gaat het verder?
U krijgt hierover bericht. Uw aanvraag voor de ingetrokken wtv-regeling wordt beschouwd als een aanvraag voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Wel zal bij u aanvullende informatie opgevraagd worden.

Wat houdt de nieuwe, tijdelijke NOW-regeling voor tegemoetkoming van de loonkosten in?
Er komt een nieuwe regeling, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de Werkloosheidswet (WW).
Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen.
Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.
De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-regeling?
Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies.
De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Op basis van uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.

Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.

Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.

Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Wanneer kan ik een aanvraag indienen voor de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)?
U kunt deze nog niet indienen. Er wordt hard gewerkt om hier zo snel mogelijk verandering in te brengen. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

Kan ik ook een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming loonkosten voor werknemers met een flexibel contract?
Ja, dat kan. De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo kunnen bedrijven deze heftige periode overbruggen zonder dergelijk personeel te hoeven laten gaan.

Zodra het mogelijk wordt om gebruik te maken van de NOW-regeling sturen we vanuit de verenigingsapp een push-alert!

 

*************************

Hieronder eerdere berichtgeving: 

Update 15 maart 2020: Mondzorgkoepels adviseren leden niet-spoedeisende mondzorg te staken: opschorting reguliere zorgverlening van maandag 16 maart 2020 tot in ieder geval 6 april 2020. Klik hier voor het hele bericht uit de APP BVTandtechniek

12 maart 2020 - Sommige leden melden het secretariaat dat de gevolgen van het coronavirus inmiddels merkbaar zijn in het werkaanbod. In sommige gevallen zelfs al zeer fors en met de nieuwe aangekondigde maatregelen kan de vraaguitval mogelijk nog toenemen en enige tijd duren. Naast de flexurenregeling en  de dispensatieregeling die de CAO voor de leden van de Branchevereniging Tandtechniek kent kan het aanvragen van  werktijdverkorting een mogelijkheid zijn.

Aanvragen werktijdverkorting
In situaties van overmacht, zoals nu met het uitbreken van het Corona-virus, kunnen werkgevers onder bepaalde voorwaarden werktijdverkorting aanvragen. Het moet altijd gaan om een tijdelijke vermindering van de bedrijvigheid om hiervoor in aanmerking te komen. 
Klik hier voor meer informatie.

Flexurenregeling?
In de CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek is voorzien in een flexurenregeling. De regeling is bedoeld om pieken en dalen in het werkaanbod op te vangen. De werkgever kan na overleg met de werknemer maximaal 36 uur per kalenderjaar als verlof aanwijzen ter compensatie van de meerwerkuren. 
Klik hier voor meer informatie

werktijd verkortingDispensatieregeling
Tot slot kent de eigen CAO voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek nog de mogelijkheid van de dispensatieregeling. Met de dispensatieregeling is het mogelijk dat er dispensatie wordt verleend met betrekking tot de toepassing van één of meerdere bepalingen van deze CAO. Uiteraard is deze regeling opgenomen om werkgelegenheid te kunnen behouden.
Klik hier voor meer informatie
 

Doe nu mee met de korte 'uitval door Corona-peiling': klik hier