Vraag informatie aan Branchevereniging Tandtechniek

Postbus 658
3700 AR Zeist

t 030 69 15 75 4
f 084 75 46 00 4

Webdesign | Wezz Interactive

Bedrijfsbezoeken Inspectie SZW - Heeft u alle risico's voor werknemers op orde?

Arbo en Veiligheid

lnspectie SZW heeft in het kader van het onderzoek 'Arbo in Bedrijf 2019' steeksproefsgewijze bedrijfsbezoeken aangekondigd. De nadruk zal liggen op bepaalde risico's waaronder gevaarlijke stoffen. Leden van de Branchevereniging Tandtechniek kunnen gebruik maken van diverse relevante voordeelregelingen: VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen, de online RIE-checklist en de VVS-voordeelregeling, Arbodienstverlening en het  Collectieve Protocol Ongwenst Gedrag. 

VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen
Niet alleen bent u wettelijk verplicht een Productenregister Gevaarlijke Stoffen op te stellen, vervolgens dient u de informatie uit het Veiligheidsinformatieblad (VIB) te verwerken in uw ARBO-beleid in de vorm van een Risicoanalyse Stoffen (RA). Aan beide verplichtingen kunt u makkelijk voldoen wanneer u kiest voor het 'Goud'-abonnement op de VGT Portal Veiligheidsinformatiebladen. Leden van de Branchevereniging Tandtechniek kunnen profiteren van een korting op het abonnementsbedrag. Klik hier voor meer info

Online RIE-checklist & VVS-voordeelregeling
Alle tandtechnische laboratoria met personeel (dus inclusief stagiaires, IVT-leerlingen) zijn verplicht om over een actuele Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) te beschikken. Echter, alleen het hebben van een ingevulde RI&E (ergens in een la) betekent niet automatisch veiliger werkomstandigheden. De wetgever eist daarom dat uw RI&E en daaruit voortkomende Plan van Aanpak continu actueel zijn.

RI&E geactualiseerd: online invullen nu mogelijk 
De door de Branchevereniging Tandtechniek aan de leden ter beschikking gestelde RI&E is door Perspectief geactualiseerd. Bovendien is het nu mogelijk de RI&E online in te vullen en hiervan een PDF-file op uw eigen computer op te slaan. Deze PDF-file heeft u ook nodig als u gebruik wilt maken van de RI&E&VVS Voordeelregeling. 
Klik hier om de online RI&E-checklist in te vullen

Kosten 
De RI&E&VVS Voordeelregeling biedt de makkelijkste en ook goedkoopste oplossing om aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen en altijd een actuele RI&E te hebben. U hoeft bovendien niet eerst via een cursus een halve arbo-deskundige te worden maar doet alles op een door u zelf gekozen moment door het doorlopen van een vragenlijst achter de computer. Het inlezen en de analyse van de door u ingevulde RI&E in het VVSsysteem van Perspectief kost eenmalig €100,--. Het jaarlijkse VVS-abonnement kost €60,-- (normaal €99,50). Exclusief voor leden van de Branchevereniging Tandtechniek.  Klik hier voor meer info

Voordeelregeling Arbo-dienstverelening
Als tandtechnisch ondernemer met werknemers kunt u te maken krijgen met verzuim. In veel gevallen betreft dit een reguliere ziekmelding. Tot u op een dag geconfronteerd wordt met langdurig en/of complex verzuim. In deze situaties heeft u behoefte aan arbodienst die u ondersteunt en u werk uit handen neemt. Klik hier voor meer info

Collectieve Protocol Ongewenst Gedrag
Elke werkgever is verplicht te zorgen voor een werkomgeving die vrij is van agressie, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en ander ongewenst gedrag dat tot psychische belasting kan leiden. Dit vloeit voort uit de Arbeidsomstandighedenwet (hoofdstuk 2, artikel 3 lid 2). Vanaf 2002 is hierover een artikel opgenomen in alle collectieve arbeidsovereenkomsten die sindsdien afgesloten zijn. Om makkelijk aan deze verplichtingen te voldoen is door het Sociaal Fonds BTT voorzien in het Collectieve Protocol Ongewenst Gedrag. Het enige wat u hoeft te doen is uw werknemers te (laten) aanmelden bij het werkgeversportaal van het Sociaal Fonds BTT. Klik hier voor meer info

Hierover vragen? Nog geen lid? Neem dan contact op met het secretariaat van de Branchevereniging Tandtechniek via info@bvtandtechniek.nl of bel 030-6915754.